Publicaties

 1. 'Een boek schrijven is topsport'

  Interview met Celia Slagman en Arnie Craninckx over het schrijven van boeken.

 2. Aanbevelingen project Ziekenhuiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking

  Deze aanbevelingen zijn opgesteld om medewerkers van ziekenhuizen en woon-/zorginstellingen te helpen bij een goede informatieoverdracht om continuïteit en coördinatie van zorg te waarborgen.

 3. Aanmeldingsformulier Aangesloten organisaties

  Met onderstaand formulier kun je je aanmelden als organisatie bij Zorgbelang Brabant.

 4. Academie Zorgbelang: trainingsaanbod 2018

  Lees in onze nieuwe folder het beknopte overzicht van de trainingen en workshops van Academie Zorgbelang in 2018.

 5. Adviezen bij het keukentafelgesprek: mijn rol als burger

  25 Aanbevelingen voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en burgers

 6. Als je iets in de zorg wilt regelen, dan is het alsof je in de vorige eeuw verblijft'

  Cock Vermolen vertelt in de nieuwsuitzending bij Omroep Brabant over de resultaten van de EHealth Meetlat 2016: 'De zorg blijft achter in de digitale wereld. We kunnen wel onze bankzaken digitaal doen. Als we naar de andere kant van de wereld willen dan kunnen we dat ook zelf regelen. Als je in de zorg iets wilt regelen, dan is het alsof je nog in de vorige eeuw verblijft.'

 7. De organisatie van onafhankelijk vertrouwenswerk

  Lees hoe de negen gemeenten van de regio Hart van Brabant het vertrouwenswerk presenteren.

 8. De Wkkgz: Bent u er al klaar voor?

  De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zorgt voor een betere, snellere en laagdrempelige aanpak van klachten in de zorg. Voor meer openheid over klachten en incidenten. Deze wet brengt voor zorgverleners een aantal verplichtingen met zich mee waar zij voor 1 januari 2017 aan moeten voldoen.

 9. eHealth.. gebruiksvriendelijke toepassingen ontwikkel je samen met patiënten

  Zorgbelang Brabant toetst samen met patiënten eHealth toepassingen op gebruiksvriendelijkheid. De kennis en ervaring die Zorgbelang hierbij opdoet, worden gebundeld met de wensen en behoeften van de gebruikers van de eHealth toepassingen. Deze informatie biedt Zorgbelang vervolgens aan bij zorgaanbieders, gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren en netwerken. Op deze manier ondersteunt Zorgbelang hen in het implementeren van goede bruikbare eHealth toepassingen in het zorgbeleid.

 10. Ervaringen delen bij BroedplaatsZ

  Bij BroedplaatsZ delen mensen via social media hun ervaringen met zorg en welzijn. Door te twitteren en te bloggen of vloggen over hun leven maken ze zichtbaar wat er speelt. Wat doen ze, waar worden ze door geraakt, wat gaat goed en wat kan beter? Deze verhalen geven beleidsmakers inzicht in het leven van mensen die gebruik maken van zorg of zorg verlenen aan anderen. Hun verhalen dragen bij aan het wegnemen van stigma en vooroordelen. Het laat de kracht van kwetsbaarheid zien.

 11. Ervaringsverhalen uit de jeugdhulp

  Waaier met ervaringsverhalen uit de jeugdhulp. Met waardevolle adviezen voor hulpverleners, (gezins)voogden, (pleeg)ouders, kinderrechters en eigenlijk aan iedereen die het maar horen wil.

 12. Factsheet Slimmer met Zorg

  Bent u geïnteresseerd in alle FACTS van het regio experiment "Slimmer met Zorg"? Lees dan deze PDF.

 13. Farmaceutische zorg naar behoefte van de patiënt

  Behoefteonderzoek bij medicijngebruikers

 14. Financieel verslag 2016

  Financieel verslag 2016

 15. Goedkopere pil in ieders belang

  Door het voorkeursbeleid voor medicijnen wordt zorg niet onnodig duur.

 16. Heft in eigen hand

  Brochure over Eigen regie.

 17. Hoe kan jeugdhulpverlening aansluiten op de specifieke behoeften van jonge Lymepatiënten?

  Sociaal agoog Angela Drenth deed onderzoek naar welke kennis, houding en vaardigheden medewerkers van jeugdhulpverlenende instanties nodig hebben, om jongeren met Lyme en hun gezinssysteem te kunnen ondersteunen. Aanleiding voor het onderzoek was het gegeven, dat er in Nederland te weinig kennis en inzicht is in de gevolgen van (chronische) Lyme voor jongeren en in hun ondersteuningsbehoeften. De wijze waarop jeugdhulpverlening zou kunnen bijdragen aan de sociale-, emotionele- en educatieve ontwikkeling van deze jongeren is daarmee nog onbekend terrein. Het doel van het onderzoek is om de jeugdhulpverlening voor Lymepatiënten en hun gezinsleden te verbeteren door middel van aanbevelingen aan de jeugdhulpverlenende instanties. In dit artikel worden de resultaten en aanbevelingen van het onderzoek samengevat.

 18. Houdbare zorg in 2020 Brabant Statement on shared decision making

  'Houdbare zorg in 2020 - Brabant Statement on shared decision making' gaat over noodzakelijke veranderingen in de zorg en de rol van de patient daarbij.

 19. Informatie, advies of ondersteuning bij langdurige zorg? Onafhankelijke cliëntondersteuning

  Als je te maken hebt met langdurige zorg, kun je voor informatie, advies en ondersteuning terecht bij de onafhankelijke cliëntondersteuners van Zorgbelang Brabant. In deze folder vind je daarover meer informatie.

 20. Inhoudelijke jaarrapportage 2016

  In de jaarrapportage van 2016 beschrijven wij de activiteiten die wij 2016 hebben uitgevoerd.

 21. Interview Arnie & Jan Craninckx over boek 'Prettig verstoord brein'

  Arnie Craninckx is ervaringsdeskundige bij Zorgbelang Brabant. In idt artikel vertelt zij samen met haar echtgenoot Jan over het schrijven van haar boek 'Prettig verstoord brein'; een verzameling van blogs over het dagelijks leven met niet aangeboren hersenletsel (NAH). 'Ik heb geen boek geschreven, wij hebben een boek geschreven.'

 22. Interview met cliëntondersteuner Miranda Verbaant van Adviespunt Zorgbelang

  Interview van M-Nieuws met Miranda Verbaant, cliëntondersteuner van Adviespunt Zorgbelang.

 23. Inzet Ervaringswerkers Niet-aangeboren Hersenletsel (NAH)

  Werken vanuit eigen ervaring en eigen regie van cliënten is volop in ontwikkeling. Voor Zorgbelang Brabant is dit één van de speerpunten, waaraan gewerkt wordt, samen met betrokken cliënten. Dit geldt ook voor de ervaringswerkers Niet aangeboren Hersenletsel (NAH). Eén van de activiteiten daarbij is dat ervaringswerkers NAH voorlichting geven over NAH aan de hand van hun eigen ervaringsverhaal. In deze folder zetten we uiteen hoe dit werkt.

 24. Jeugdhulp vanaf 2015

  De kerntaken van de afdeling jeugd van Zorgbelang Brabant bestaan uit het bieden van ondersteuning door vertrouwenspersonen, het organiseren van participatie van jongeren op elk niveau en het doen van kwalitatieve ervaringsonderzoeken. Deze kerntaken liggen in het verlengde van de hiernaast genoemde verantwoordelijkheden van de gemeenten. In deze folder laten wij u zien waarvoor u Zorgbelang Brabant kunt inschakelen. Wij werken graag samen met cliënten/patiënten, gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars aan een betere zorg in Brabant.

 25. Kamerbrief over proeftuinen en pilots 'betere zorg met minder kosten'

  Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over proeftuinen en pilots 'betere zorg met minder kosten'

 26. Ken je rechten in de jeugdhulp

  Informatie voor jongeren die wonen in een groep.

 27. Ken je rechten in de jeugdhulpPlus

  Informatie voor jongeren die verblijven in gesloten instellingen.

 28. Kennisdossier 01a: ‘De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning’

  Ervaringsdeskundigen kunnen helpen om de toegankelijkheid van voorzieningen voor mensen met een beperking te vergroten. Dat is de gedachte achter het kennisdossier 'De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning'. MOVISIE en Vilans stelden dit kennisdossier samen in het kader van het programma Aandacht voor iedereen.

 29. Kennisdossier 01b: ‘De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning’ (praktijkvoorbeelden)

  Ervaringsdeskundigen kunnen helpen om de toegankelijkheid van voorzieningen voor mensen met een beperking te vergroten. Dat is de gedachte achter het kennisdossier 'De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning'. MOVISIE en Vilans stelden dit kennisdossier samen in het kader van het programma Aandacht voor iedereen.

 30. Kennisdossier 02: ‘De Wmo-raden en hun achterban’

  Wmo-raden moeten advies geven. Om de gemeenten goed te kunnen adviseren, dienen de raden de verschillende Wmo-doelgroepen goed kennen. Bijvoorbeeld welke mensen maken gebruik maken van AWBZ-begeleiding en wat zijn hun wensen en behoeften. Daarom hebben MOVISIE en Vilans een dossier opgesteld over Wmo-raden en hun achterban.

 31. Kennisdossier 03: ‘Burgerprojecten in zorg en welzijn’

  De huidige ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn, vragen meer eigen inbreng van burgers. Veel nieuwe projecten en methoden richten zich op het vergroten van de zelfregie van burgers en op het inzetten van het sociale netwerk. Daarom is er steeds meer aandacht voor 'burgerprojecten': gezamenlijk georganiseerde initiatieven van burgers zelf om veranderingen in de samenleving te realiseren. Burgerprojecten worden ondersteund en gefaciliteerd door gemeenten.

 32. Kennisdossier 04: ‘Bouwen aan sociale netwerken’

  Sociale netwerken geven niet alleen plezier en betekenis aan het persoonlijke leven, maar hebben ook een praktische functie. Binnen sociale netwerken kunnen mensen elkaar ondersteunen en samen oplossingen voor problemen bedenken. De laatste jaren krijgt deze praktische functie steeds meer nadruk. Zo is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor een belangrijk deel gebaseerd op de kracht en vitaliteit van sociale netwerken.

 33. Kennisdossier 05: ‘Zelfregie, eigen kracht, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid’

  Zelfregie, eigen kracht, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid zijn kernbegrippen in de Wmo. Ze lijken op elkaar, maar in de praktijk worden ze op heel verschillende manieren gebruikt. In het vijfde AVI-kennisdossier leggen we uit wat deze begrippen betekenen.

 34. Kennisdossier 06: ‘Zin in zelfredzaamheid’

  AVI-kennisdossier 6 over zingeving en welbevinden in de Wmo is verschenen. Aandacht voor zingeving tijdens het keukentafelgesprek of in de dagelijkse ondersteuning van cliënten door mantelzorgers, vrijwilligers of professionals helpt om een betekenisvolle invulling aan de Wmo-doelen te geven. In het gesprek krijgen mensen immers beter zicht op de ‘bronnen’ die bijdragen aan hun welbevinden en dat maakt het mogelijk om te kiezen voor oplossingen die echt bij hen passen. Kortom, aandacht voor zingeving versterkt de eigen regie.

 35. Kennisdossier 07: 'Van beleid naar inkoop'

  Met dit kennisdossier geven we handvatten aan Wmo-raden en cliëntenorganisaties zodat zij een zo goed mogelijk gesprekspartner zijn voor de gemeenten over het Wmo-inkoopbeleid. Immers, uiterlijk 1 oktober 2014 moeten gemeenten hun contracten met instellingen hebben gesloten.

 36. Kennisdossier 08: 'Cliënten- en burgerparticipatie in de Wmo' - informatiekaart 0

  Dit kennisdossier geeft een overzicht van de trends en ontwikkelingen rond cliënten- en burgerparticipatie in de Wmo.

   

 37. Kennisdossier 08: 'Cliënten- en burgerparticipatie in de Wmo' - informatiekaart 1

  Dit kennisdossier geeft een overzicht van de trends en ontwikkelingen rond cliënten- en burgerparticipatie in de Wmo.

  Informatiekaart 1 geeft een overzicht van de verschillende betekenissen van het begrip participatie.

 38. Kennisdossier 08: 'Cliënten- en burgerparticipatie in de Wmo' - informatiekaart 2

  Dit kennisdossier geeft een overzicht van de trends en ontwikkelingen rond cliënten- en burgerparticipatie in de Wmo.

  Op informatiekaart 2 wordt de manier waarop lokale cliënten- en burgerparticipatie op dit moment is ingericht beschreven.

 39. Kennisdossier 08: 'Cliënten- en burgerparticipatie in de Wmo' - informatiekaart 3

  Dit kennisdossier geeft een overzicht van de trends en ontwikkelingen rond cliënten- en burgerparticipatie in de Wmo.

  Informatiekaart 3 schetst de belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot lokale cliënten- en burgerparticipatie.

 40. Kennisdossier 08: 'Cliënten- en burgerparticipatie in de Wmo' - informatiekaart 4

  Dit kennisdossier geeft een overzicht van de trends en ontwikkelingen rond cliënten- en burgerparticipatie in de Wmo.

  Informatiekaart 4 gaat in op de vraag hoe belangenbehartiging door specifieke cliëntengroepen een plek kan vinden in deze ontwikkelingen.

 41. Kennisdossier 08: 'Cliënten- en burgerparticipatie in de Wmo' - informatiekaart 5

  Dit kennisdossier geeft een overzicht van de trends en ontwikkelingen rond cliënten- en burgerparticipatie in de Wmo.

  Informatiekaart 5 gaat over de veranderingen in de lokale dialoog en de veranderende verhoudingen tussen burgers en gemeenten.

 42. Kennisdossier 08: 'Cliënten- en burgerparticipatie in de Wmo' - informatiekaart 6

  Dit kennisdossier geeft een overzicht van de trends en ontwikkelingen rond cliënten- en burgerparticipatie in de Wmo.

  Informatiekaart 6 gaat over de veranderingen in de lokale dialoog en de veranderende verhoudingen tussen burgers en gemeenten.

 43. Kennisdossier 09: 'Coöperaties voor en door burgers'

  Het negende AVI-kennisdossier 'Coöperaties voor en door burgers' schetst achtergronden, ontwikkelingen en kenmerken van deze nieuwe vorm van belangenbehartiging door actieve burgers. Het kennisdossier helpt Wmo-raden en cliëntenorganisaties zodat zij een eigen mening over de voor- en nadelen van coöperaties kunnen vormen. Zo kunnen zij beslissen in hoeverre zij die coöperaties willen ondersteunen.

 44. Kennisdossier 10: 'Mantelzorg en de Wmo'

  Dit kennisdossier zet recente ontwikkelingen rond mantelzorg en gemeentelijke mantelzorgondersteuning op een rijtje en brengt de mogelijkheden van gemeenten om mantelzorg te ondersteunen in kaart.

 45. Kennisdossier 11: 'Integrale zorg en ondersteuning in buurt en wijk'

  Dit kennisdossier geeft handvatten voor de discussie over integrale zorg en ondersteuning in buurt en wijk. Het helpt Wmo-raden en belangenbehartigers die willen denken over de lokale gevolgen van de landelijke transities in de Wmo ten aanzien van de eerstelijns zorg en ondersteuning in wijken.

 46. Kennisdossier 12: 'Inkoopbeleid'

  Onder meer via hun inkoopbeleid realiseren gemeenten de doelstellingen van hun Wmo-beleid. Daarom is het noodzakelijk dat het cliëntenperspectief in het inkoopbeleid voldoende aan bod komt. In dit kennisdossier laten we zien hoe Wmo-raden en cliëntenorganisaties invloed kunnen uitoefenen op het inkoopbeleid en de gemeentelijke inkoopstrategie. We schetsen de actuele ontwikkelingen rond het inkoopbeleid en geven inhoudelijke suggesties om vanuit cliëntenperspectief met de gemeente mee te denken over het inkopen van zorg en ondersteuning.

 47. Kennisdossier 13: VN-verdrag

  De twee centrale vragen van dit kennisdossier zijn: wat betekent het VN-verdrag voor gemeenten en wat zijn de specifieke aandachtspunten vanuit het cliëntenperspectief voor Wmo-raden en lokale belangenorganisaties om gebruik te maken van de mogelijkheden van het verdrag?

 48. Kennisdossier 14: Sociale wijkteams

  In veel gemeenten zijn sociale wijkteams nog in ontwikkeling. Andere gemeenten werken er al een tijdje mee. Wmo-raden en lokale cliëntenorganisaties kunnen dit kennisdossier gebruiken om vanuit cliëntenperspectief samen met hun gemeenten te werken aan een goede vormgeving van die sociale wijkteams.

 49. Kennisdossier 15: Jeugdhulp vanuit cliëntenperspectief

  Een hulpmiddel voor invulling van de Jeugdwet vanuit het perspectief van de cliënt.

 50. Kennisdossier 16: Arbeid door mensen met een arbeidsbeperking

  Het kennisdossier geeft informatie over de ontwikkelingen rond arbeidsparticipatie en de inhoud van de Participatiewet. Het biedt een overzicht van inhoudelijke aandachtspunten en kansen voor meer cliëntenparticipatie, en wil daarmee Cliëntenraden Sociale Zekerheid en Adviesraden Sociaal Domein verder helpen om een goede gesprekspartner te zijn van de gemeenten op het gebied van arbeidsparticipatie.

 51. Kennisdossier 17: Gezondheidsachterstanden

  Een burgerperspectief op het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidverschillen.

  De verschillen in gezondheid en levensverwachting nemen toe. Vooral in wijken met een lagere sociaal economische status is er sprake van factoren die de gezondheid negatief beïnvloeden. Zoals: geen werk, een laag inkomen, schulden, weinig sociale contacten en een onveilige buurt. Hoe werken die factoren op elkaar in? Wat is het beleid van gemeenten? Wat kunnen burgers ervan vinden en eraan doen? In dit kennisdossier worden deze vragen achtereenvolgens beantwoord. Het doel ervan is adviesraden, cliëntenorganisaties handvatten en lokale belangenbehartigers te geven waarmee zij zich een mening kunnen vormen over dit onderwerp en adviezen kunnen geven en initiatieven kunnen ondernemen.

 52. Kennisdossier 18: NAH en mensen met autisme

  Dit kennisdossier geeft gemeenten, adviesraden sociaal domein en lokale belangenorganisaties inzicht in de leefwereld van mensen met autisme en niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Ook laat het dossier zien wat nodig is om tot de juiste ondersteuning op het juiste moment te komen.

 53. Kennisdossier 19: Langer zelfstandig wonen

  Mensen met een beperking en ouderen willen graag zo zelfstandig mogelijk (blijven) wonen. De overheid stimuleert dit met haar beleid. In dit kennisdossier staan de achtergronden beschreven van die ontwikkeling en de bevorderende en belemmerende factoren. Ook gaan we in op de verschillende rollen van de burgers en beschouwen we enkele dilemma’s, zoals de eigen verantwoordelijkheid van mensen en het vraagstuk van privacy. Het kennisdossier eindigt met ruim 20 aanbevelingen, zowel inhoudelijk als procesmatig, voor adviesraden sociaal domein en belangenbehartigers.

 54. Kennisdossier Mantelzorgbeleid door gemeenten

  In dit kennisdossier staat beschreven wat gemeenten kunnen doen om mantelzorg te ondersteunen en te stimuleren. Verschillende vormen worden genoemd in dit kennisdossier. We kijken vooral naar manieren om mantelzorgers te vinden, te versterken, te verlichten en te verbinden.

 55. Kennisdossier Onafhankelijke cliëntondersteuning

  Cliëntondersteuners kunnen burgers helpen bij vragen als: hoe kan ik mijn wensen goed formuleren, hoe kom ik bij de juiste instantie, hoe kan ik een zorgplan opstellen? Onafhankelijke cliëntondersteuning biedt burgers die behoefte hebben aan ondersteuning of zorg op diverse levensgebieden (werk en inkomen, zorg, onderwijs en begeleiding) de mogelijkheid voor informatie, advies en ondersteuning.

 56. Kidstour 3D

  Wat vinden jonge kinderen van hun tijdelijke huis? Vertrouwenspersonen van Zorgbelang Brabant hebben een Kidstour 3D gemaakt langs de instellingen Maashorst, De Locatie, Oosterpoort, Kompaan en de Bocht en Herlaarhof Jeugdhulpverlening. Tijdens de tour Deelden de kinderen hun ervaringen over thema’s als veiligheid en netwerk door het Doen van spellen en creatieve opdrachten om zo inzicht te geven in hun Denken.

 57. Klachtenprocedure Adviespunt Zorgbelang

  Heb je klachten over de manier waarop Adviespunt Zorgbelang met je gegevens omgaat of over de dienstverlening van Adviespunt Zorgbelang, dan kun je de volgende stappen ondernemen:

  1. Interne procedure: je richt je bij voorkeur met je klacht tot de betrokken medewerker. Als je daarna nog ontevreden bent, spreek dan met de regionale coördinator van Adviespunt Zorgbelang of de directie van de Zorgbelangorganisatie. Iedere Zorgbelangorganisatie beschikt over een interne procedure voor de omgang met klachten van cliënten.
  2. Externe procedure: bestaat er na tussenkomst van de leidinggevende nog onvrede, dan kun je je uitsluitend schriftelijk wenden tot de Klachtencommissie van Adviespunt Zorgbelang, p/a Zorgbelang Nederland, Postbus 2250, 3500 GG Utrecht.
 58. Landelijk jaarverslag onafhankelijke cliëntondersteuning langdurige zorg 2017

  In het jaarverslag van Adviespunt Zorgbelang gaan wij in op diverse aspecten van de onafhankelijke cliëntondersteuning in de langdurige zorg door Adviespunt Zorgbelang.

 59. Landelijke rapportage meldactie pHealth

  Beknopte eindrapportage van de meldactie Meer pHealth in de eHealth

 60. Medische gegevens beschikbaar stellen via het Landelijk Schakelpunt (LSP): ‘Dat doe ik echt niet.’

  Het landelijk Schakelpunt (LSP) is een netwerk dat zorgverleners kunnen gebruiken om onderling medische gegevens uit te wisselen die in het computersysteem van jouw huisarts en jouw apotheek zijn opgeslagen. Veel mensen hebben via hun huisarts, of via de website ikgeeftoestemming.nl, al toestemming gegeven om, wanneer dat nodig mocht zijn, hun medische gegevens beschikbaar te stellen aan andere zorgverleners dan hun eigen huisarts of apotheek. Celia Slagman, ervaringsdeskundige bij Zorgbelang Brabant I Zeeland, heeft dit nog niet gedaan: ‘Mijn eerste reactie op het LSP was vrij radicaal: Dat doe ik echt niet!’ Inmiddels is Celia van gedachten veranderd…

 61. Meer pHealth in eHealth

  Tips en aandachtspunten voor patiënten- en cliëntenorganisaties

 62. Methodieken cliëntenparticipatie

  In dit document beschrijven wij verschillende methodieken die wij inzetten om de ervaringen en wensen van burgers, cliënten en patiënten te achterhalen, beschrijven en verwerken.

   

 63. Nog te weinig aandacht voor psyche bij ongeneeslijk zieke patiënt

  Er is in de zorg rond een ongeneeslijk zieke patiënt (palliatieve zorg) nog te weinig aandacht voor de psychische, sociale en spirituele vraagstukken van de patiënten en de naasten. Dit blijkt uit een onderzoek dat Zorgbelang deed onder patiënten, mantelzorgers, nabestaanden en vrijwilligers die betrokken zijn bij palliatieve zorg. ‘

 64. Onafhankelijke cliëntondersteuning Brabant & Zeeland (infographic)

  In deze infographic vind je de cijfers van de onafhankelijke cliëntondersteuning door Zorgbelang in Brabant en Zeeland.

 65. Onafhankelijke cliëntondersteuning sociaal domein

  Projectvoorstel Onafhankelijke cliëntondersteuning sociaal domein.

 66. Participatievormen cliëntenparticipatie jeugd

  In dit document staan de verschillende participatievormen van cliëntenparticipatie jeugd beschreven.

 67. Patiënt moet regie hebben

  Opinie artikel in Eindhovens Dagblad van Cock Vermolen, directeur van Zorgbelang Brabant.

 68. Patiënt-/cliëntparticipatie in een klankbordgroep

  Wilt u uw dienstverlening laten aansluiten bij de wensen en behoeften van uw patiënten/cliënten? Ga met ze in gesprek in een klankbordgroep. Lees meer hierover in deze flyer.

 69. Patiëntenrechten in Arabisch

  Patiëntenrechten in Arabisch

 70. Patiëntenrechten in Somalisch

  Patiëntenrechten in Somalisch

 71. Patiëntenrechten in Turks

  Patiëntenrechten in Turks

 72. Persbericht Adviespunt Zorgbelang

  Adviespunt Zorgbelang: meldpunt voor iedereen met vragen of klachten over de zorg in de provincie Noord-Brabant.

 73. Presentatie 'Op weg naar de nieuwe Wmo'

  Een inleidende presentatie van de heer Ronald Bennekom van VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) over de veranderingen in de Wmo.

 74. Privacyreglement Adviespunt Zorgbelang

  Het privacyreglement van de Zorgbelangenorganisaties beschrijft alle belangrijke zaken rond de persoonsverwerking door het Adviespunt Zorgbelang zoals de doelen voor het verzamelen van persoonsgegevens, de rechten van onze cliënten en de bewaartermijn.

 75. Projectplan Slimmer met Zorg

  Bent u beleidsmaker en geïnteresseerd in een uitgebreide versie van het project? Lees dan dit document over het regio experiment Slimmer met Zorg.

 76. Rapport 'Zorg naar gemeenten'

  Digitale cliëntenraadpleging: zelfredzaamheid ontstaat niet vanzelf. Chronisch zieken, ouderen en gehandicapten doen voor ondersteuning niet zonder meer een beroep op buren of familie. Veel mensen met een beperking durven niet goed om hulp te vragen. Dit blijkt uit de digitale raadpleging Zorg naar gemeenten, waaraan bijna zesduizend mensen met een beperking hebben meegedaan. De raadpleging is onderdeel van de cliëntenmonitor van het programma Aandacht voor iedereen (AVI).

 77. Rapport 'Zorg naar gemeenten. Bent u al geïnformeerd?'

  Rapportage met de uitkomsten van de raadpleging 'Zorg naar gemeenten. Bent u al geïnformeerd?' (september 2014) onder ruim 3000 mensen die nu AWBZ-zorg krijgen maar volgend jaar voor hun ondersteuning bij de gemeente moeten aankloppen.

 78. Rapport 'Zorg naar gemeenten. Op weg naar de bedoeling van de Wmo'

  Vijfde verdiepend onderzoek van het programma 'Aandacht voor Iedereen' naar de ervaringen van cliënten en naasten gedurende de transitie van AWBZ zorg naar gemeenten.

 79. Rapport 'Zorg naar Gemeenten: het gesprek met uw gemeente'

  Rapportage van de digitale raadpleging 'Zorg naar gemeenten: het gesprek met uw gemeente'.

 80. Rapport 'Zorg naar gemeenten: Weet u waar u aan toe bent?'

  Vierde verdiepend onderzoek naar ervaringen van cliënten, familie en mantelzorgers gedurende de transitie van AWBZ zorg naar gemeenten. Thema’s: ‘onderlinge hulp’ en ‘het gesprek met de gemeente’

 81. Rapport verdiepend onderzoek AVI cliëntenmonitor

  Zorg naar gemeenten. Rapport Verdiepend Onderzoek.

 82. Rapport verdiepend onderzoek AVI cliëntenmonitor februari 2015

  Zorg naar gemeenten. Tweede onderzoek naar belevingen en ervaringen van cliënten, familie en mantelzorgers gedurende de overgang van AWBZ zorg naar gemeenten.Thema informatievoorziening.

 83. Rapport verdiepend onderzoek AVI cliëntenmonitor juli 2015

  Zorg naar gemeenten. Is uw zorg veranderd onder de ‘nieuwe Wmo’?
  Derde onderzoek naar ervaringen van cliënten, familie en mantelzorgers gedurende de transitie van AWBZ zorg naar gemeenten. Thema’s: ‘gesprek met de gemeente’ en ‘continuïteit van zorg’.

 84. Samen werken aan een gezond en veerkrachtig Brabant en Zeeland

  Bedrijfsfolder van Zorgbelang Brabant | Zeeland.

 85. Samenvatting projectplan Slimmer met Zorg

  Bent u zorgverlener en geïnteresseerd in een algemeen verhaal en uitwerking van het project? Lees dan dit document over het regio experiment Slimmer met Zorg.

 86. Samenvatting werkplan 2016

  Samenvatting werkplan 2016

 87. Samenwerking vertrouwenspersonen Zorgbelang Brabant en Advies- en klachtenbureau Jeugdzorg

  De vertrouwenspersonen jeugdhulp van Zorgbelang Brabant werken voortaan samen met het landelijk Advies- en klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Alle jongeren en/of hun ouders die vanaf dit jaar met jeugdhulp te maken krijgen en daar vragen of klachten over hebben, kunnen bellen naar het landelijk nummer van het AKJ: 088-555 1000 of e-mailen naar info@akj.nl.

 88. Statuten Zorgbelang Brabant

  Statuten Zorgbelang Brabant

 89. Uitspraken over inspraak

  Stripboek met uitspraken over jeugdzorg. 

 90. brochure unieke mensen verdienen persoonlijke zorg

  Unieke mensen verdienen persoonlijke zorg: Ziekenhuiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking

  Deze brochure bevat adviezen voor ouders, verwanten en medewerkers van woon-/zorginstellingen en ziekenhuizen vóór, tijdens en na een ziekenhuisopname. Het is een weergave van opgedane ervaringen en bevindingen van ouders/verwanten, medewerkers van woon- /zorginstellingen en ziekenhuizen, verkregen tijdens gesprekken met leden van de projectgroep Ziekenhuiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

 91. Verslag themabijeenkomst 'Samen beslissen: hoe doen we dat?'

  Dit is het verslag van de themabijeenkomst 'Samen beslissen: hoe doen we dat?' die op 12 september 2013 plaatsvond.

 92. Vertrouwenspersonen: bij vragen, klachten of onvrede over jeugdhulp

  Maak jij gebruik van jeugdhulp en heb je vragen of klachten? Dan kun je gratis een beroep doen op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Je ouders/verzorgers kunnen ook een vertrouwenspersoon raadplegen.

 93. Vertrouwenspersoon: ik ben er voor jou

  Wat kan een vertrouwenspersoon voor jou doen en hoe kun je hen bereiken?

 94. Vertrouwenswerk Brabant (infographic)

  In deze infographic vind je de cijfers van het vertrouwenswerk door Zorgbelang in Brabant.

 95. Vertrouwenswerk Zeeland (infographic)

  In deze infographic vind je de cijfers van het vertrouwenswerk door Zorgbelang in Zeeland.

 96. Vrijwilligersbeleid 2016

  In dit plan is vastgesteld welke vrijwilligerstaken er binnen Zorgbelang zijn en wat de positie van vrijwillige medewerkers is, maar ook welke verwachtingen Zorgbelang heeft ten aanzien van deze vrijwilligers en op welke ondersteuning en waardering zij mogen rekenen.

 97. Vrijwilligersovereenkomst

  Overeenkomst voor vrijwilligers van Zorgbelang Brabant.

 98. Wegwijzer ziekenhuiszorg VG

  Vanuit het Platform VG Noord Brabant is een Wegwijzer ontwikkeld. Deze Wegwijzer is geschreven als hulpmiddel voor ouders van een kind met een verstandelijke beperking dat thuis woont of woonachtig is in een kleinschalig woon-/ouderinitiatief. Ook voor ouders, van wie een kind in een woon-/zorginstelling verblijft, is de Wegwijzer bruikbaar.

 99. Wkkgz... wat kunnen wij voor u doen?

  Adviespunt Zorgbelang biedt verschillende diensten in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Wat kunnen wij voor u doen?